week10

กิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 3 ปีการศึกษา 2558
สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
10
28 ธ.ค. 1 ม.ค.
2558
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม : เราคือต้นไม้ต้นเดียวกัน
ขั้นเตรียม: ครูและนักเรียนสวัสดีทักทายกัน
- Brain Gym2 ท่า
ขั้นกิจกรรม: ครูมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่มาเล่าให้นักเรียนฟัง ครูนำต้นไม้มาวางไว้ตรงกลาง ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด”นักเรียนเห็นอะไร  รู้สึกอย่างไร” ถ้าเปรียบตัวเองเป็นต้นไม้จะเป็นส่วนไหนของต้นไม้เพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้น
ขั้นจบ:ครูชื่นชมทุกความตั้งใจ  ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ต้นไม้
อังคาร
เป้าหมาย : ใครครวญ เชื่อมโยง และเห็นคุณค่าของหน้าที่และหน้าที่ซึ่งมีความสำคัญต่อโลก
ชื่อกิจกรรม: สร้างโลกใหม่
ขั้นเตรียม:  กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่ กำแบ เคาะร่างกาย)
ขั้นกิจกรรม: ครูเล่าถึงข่าวเกี่ยวกับโครงการของนาซ่าที่จะส่งมนุษย์ขึ้นไปสร้างอาณาจักรใหม่บนดาวดวงอื่น จากนั้นครูตั้งคำถามเช่น นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร มีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับข่าวนี้ และอยากให้อาณาจักรใหม่นี้มีลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใด
-ครูแนะนำตัวอย่างบุคคลสำคัญ ที่สร้างคุณูปการต่อโลก เช่น ดาไล ลามะ , เอดิสัน ,ไอสไตน์ , คานธี , หลุย ปาสเตอร์ , กาลิเลโอ ,เช็คสเปียร์ ,   มาร์ติน ลูเธอร์ คิง , วิกรม กรมดิษฐ์ , มาซาโนบุ ฟูกุโอกะ , สืบ นาคเสถียร์ พร้อมทั้งอธิบายผลงามและความสามารถของบุคคลดังกล่าวพอสังเขป
- จากนั้นครูตั้งคำถามว่าถ้านักเรียนเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่จะไปร่วมสร้างโลกใหม่บนดาวดวงอื่น นักเรียนจะเลือกใคร เพราะอะไร โดยให้เขียนลงบนกระดาษที่ครูแจกให้
- ครูขออาสานักเรียนที่จะนำเสนอความคิดของตัวเองให้ผู้อื่นได้รับฟัง
ขั้นจบ:ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมสร้างโลกใหม่
- ครูขอบคุณนักเรียนทุกคนที่มีความคิดดีๆที่จะสร้างโลกใหม่
- สื่อข้อมูลบุคคลสำคัญทั้ง 10 คน ประกอบด้วย รูปภาพ , ชื่อ , อาชีพ , ผลงาน และข้อมูลอื่นพอสังเขป
- กระดาษครึ่ง A4
พุธ
เชื่อมโยง สร้างสรรค์ ใคร่ครวญ จินตนาการ
ชื่อกิจกรรม: ดนตรีกับชีวิต
ขั้นเตรียม:รู้ลมหายใจ หายใจเข้า ออก ๕ ครั้ง รู้ลมหายใจ
กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่ กำแบ เคาะร่างกาย)
ขั้นกิจกรรม:ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการร้องประสานเสียงอย่างง่าย
ครูนำหลอดพลาสติกที่ตัดตามขนาดต่างๆมาให้นักเรียนดูและทดสอบการเป่าหลอดที่มีความยาวแตกต่างกันให้นักเรียนฟังและถามกระตุ้นว่า เหตุใดจึงได้ยินเสียงที่แตกต่างกัน
- ปี่หลอด
- เพลงขอให้เธอมีความสุข
- ป้ายเขียนกำกับโน๊ตเพลง
พฤหัสบดี
มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจชื่อกิจกรรม : สำรวจแปลงนา
ขั้นเตรียม
: เดินสำรวจแปลงนาโรงเรียน
ขั้นกิจกรรม
:นำเสนอความคิดเห็นสิ่งที่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของปลงนา และวาดภาพบันทึกสิ่งที่เหนงลงในแผ่นวงกลมวงจรทุ่งนานอกะลา
ขั้นจบ
: ครูให้Empower ขอบคุณซึ่งกันและกัน
แปลงนาโรงเรียน
แผ่นวงกลมวงจรทุ่งนานอกะลา
ศุกร์
- เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งของ
- มีสติจดจ่อในสิ่งที่ทำ
- กลับมารู้ตัว
ชื่อกิจกรรม : บทความ 2 บรรทัด
ขั้นเตรียม : Brain gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแจกบทความ 2 บรรทัดให้นักเรียนแต่ละคน
- นักเรียนแต่ละคนเปิดซองและอ่านบทความของตนเอง
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนทัศนคติของตนเองต่อบทความที่ได้อ่าน
ขั้นจบ : ครูกล่าว Empower และขอบคุณซึ่งกันและกัน
บทความ 2 บรรทัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น