week5

กิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 3 ปีการศึกษา 2558

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
23 /11/2558
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม: ฉันเป็นเมล็ดมะขาม
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,ขนมจีบ ถาดรูปตัวแอล,นับนิ้วสลับข้าง 1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม: ครูนำตะกร้าเมล็ดมะขามมาให้นักเรียนดู
- ครูตั้งคำถาม เช่น นักเรียนเห็นอะไร / นักเรียนคิดว่าเมล็ดมะขามสามารถนำมาทำอะไรได้บ้าง
- ครูนำข่าวเกี่ยวกับเมล็ดมะขามสามารถเป็นยาต้านมะเร็งมาอ่านให้นักเรียนฟัง และถามนักเรียนถึงประสบการณ์ในการกินเมล็ดมะขาม
- ครูส่งตะกร้าและให้นักเรียนหยิบคนละประมาณ 10 เม็ด (ขณะที่ส่งนักเรียนไหว้อย่างนอบน้อมแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน) จากนั้นนักเรียนแปลงร่างเป็นพยัญชนะอะไรก็ได้ (ไทย อังกฤษ)
- ครูมีโจทย์คือนักเรียนจะถ่ายทอดเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องราวเดียวกันได้อย่างไร โดยทุกคนจะมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเรื่องราว
- นักเรียนและครูร่วมกันถ่ายทอกเรื่องราว โดยเริ่มจากครูเป็นคนแรก
- ครูชื่นชมทุกจินตนาการจากนักเรียนทุกคน
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม ฉันเป็นเมล็ดมะขาม”
- ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
- ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
เมล็ดมะขาม
อังคาร
24 /11/2558
บูรณาการวิชาต่างๆ  เช่น  ไทย 
คณิต  อังกฤษ
ฝึกการคิดจินตนาการ สร้างสรรค์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของชุดคำศัพท์
ชื่อกิจกรรม : นิทานสระ อะ
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า ( ไขว้สลับ แตะสลับ นวด ) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า ( ไขว้สลับ แตะสลับ นวด )
ฟังข้อตกลง และเงื่อนไขการทำกิจกรรม
ขั้นกิจกรรม: ครูนำบัตรคำทั้ง 20 คำมาเรียงไว้ และตั้งคำถามต่อนักเรียน เช่น เห็นอะไร นักเรียนคิดว่าชุดคำศัพท์นี้เกี่ยวข้องกับอะไร และคำไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับตัวเราและเกี่ยวข้องอย่างไร
- ครูเชิญชวนนักเรียนแต่งนิทานจากจินตนาการ โดยเลือกคำศัพท์จากชุดคำศัพท์สระ อะ มา 15 คำ
- ครูสุ่มนักเรียนเล่านิทานสระ อะ ที่ตนเองแต่ง นำเสนอต่อครูและเพื่อน
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม นิทานสระ อะ”
- ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
- ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
บัตรคำตัวอย่างที่มีสระ อะ จำนวน 20 คำ
พุธ
25 /11/2558
ศิลปะ  ดนตรี
เห็นคุณค่าทุกสรรพสิ่ง,จดจ่อมีสมาธิ,คิดเชื่อมโยง
ชื่อกิจกรรม : ดอกกระดาษแห่งความรู้สึก
ขั้นเตรียม
: ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง 1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม :
1.ครูแสดงอุปกรณ์ กระดาษขนาด A5
2.ครูตั้งคำถามนำ เช่น เห็นกระดาษนี้แล้วนักเรียนคิดถึงอะไรบ้าง
3.ครูมีโจทย์ให้นักเรียนทุกคนฉีกเป็นวงกลม จากนั้นตั้งคำถามเชื่อมโยงว่ามีลักษณะเหมือนอะไรบ้าง
4.ครูแนะนำให้นักเรียนม้วนเป็นรูปดอกไม้ตามจินตนาการ จากนั้นครูตั้งคำถามเชื่อมโยง เช่น นักเรียนแต่ละคนม้วนเป็นดอกอะไรเพราะอะไร
5.ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับดอกไม้ที่ตนเองพับ
ขั้นจบ
: ครูและนักเรียนขอโทษทุกสรรพสิ่งพร้อมให้เหตุผลว่าเพราะอะไร โดยเริ่มจากครูเป็นคนแรกเวียนไปจนครบทุกคน
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม ดอกกระดาษแห่งความรู้สึก”
- ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
- ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
กระดาษ

พฤหัสบดี
26 /11/2558
โยคะ/กิจกรรมเดินกำกับสติ
- มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจ
- การสังเกตสิ่งแวด ล้อมรอบตัวที่เปลี่ยน แปลง


ชื่อกิจกรรม : สำรวจแปลงนา
ขั้นเตรียม
: เดินสำรวจแปลงนาโรงเรียน
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง 1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม
:นำเสนอความคิดเห็นสิ่งที่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของปลงนา และวาดภาพบันทึกสิ่งที่เหนงลงในแผ่นวงกลมวงจรทุ่งนานอกะลา
ขั้นจบ
: ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม สำรวจแปลงนา”
- ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
- ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
แปลงนาโรงเรียน
แผ่นวงกลมวงจรทุ่งนานอกะลา
ศุกร์
27 /11/2558
วรรณกรรม 
นิทาน  เรื่องเล่า 
 ประสบการณ์ 
- จินตนาการและเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆ
- ใคร่ครวญตนเอง
- มีสติและรับฟังผู้อื่น
ชื่อกิจกรรม : ของเล่นชิ้นแรก
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง 1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำสิ่งของ ของเล่นหรืออื่นๆของคุณครูพร้องเล่าความประทับใจและความทรงจำดีๆให้นักเรียนร่วมรับฟัง
-นักเรียนแต่ละคนใคร่ครวญตนเองและนึกถึงของเล่นชิ้นแรกของตนเองพร้องแลกเปลี่ยนเล่า
ประสบการณ์และความทรงจำดีๆให้เพื่อนและครูร่วมรับฟัง
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม ของเล่นชิ้นแรก”
- ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
- ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
ของเล่นชิ้นแรก

ประมวลภาพกิจกรรม

วันจันทร์
- ขันนำ

- ขั้นกิจกรรม- ขั้นจบ


 วันอังคาร
- ขั้นนำ- ขั้นกิจกรรม - ขั้นจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น