week1

กิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 3 ปีการศึกษา 2558

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
1
26 -30
ต.ค.
2558
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
สร้างสรรค์งานจากสื่อธรรมชาติได้ด้วยความตั้งใจ
ชื่อกิจกรรม ทำการ์ดจากธรรมชาติ
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
นักเรียนและครูร่วมทำกิจกรรม Brain Gym ในท่า กอหญ้า กับกระต่าย โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับ 1-10
ขั้นกิจกรรม: ครูนำ สื่อธรรมชาติ อาทิเช่น ก้อนหิน กิ่งไม้แห้ง ใบไม้แห้ง วางไว้ด้านหน้า
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?” , “เห็นสิ่งนี้แล้วนักเรียนรู้สึกและนึกถึงอะไร?”
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
ครูแจกกระดาษขนาดครึ่ง A4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น และสื่อธรรมชาติให้คนละ ชนิด อาทิเช่น ใบไม้แห้ง  กิ่งไม้ ก้อนหินขนาดเล็กๆ ฯลฯ  ในขณะที่ส่งสิ่งของแต่ละคนจะรับของด้วยการไหว้อย่างนอบน้อมซึ่งกันและกัน
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสามารถประดิษฐ์การ์ดสวยๆจากสื่อธรรมชาติได้อย่างไร?”
นักเรียนแต่ละคนออกแบบและประดิษฐ์การ์ดจากสื่อ ธรรมชาติตามจินตนาการของตนเอง
หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนแต่ละคนถ่ายทอดและนำเสนอการ์ดของตนเองให้เพื่อนและครูได้ร่วมชื่นชม
คุณครูกล่าวเชิญนักเรียนที่พร้อมนำการ์ดของตนเองมาวางไว้ที่กลางวงและกลับไปนั่งที่เดิม จนครบทุกคน
ขั้นจบ : ครูพูดให้Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
กาว
สื่อธรรมชาติ
การะดาษ
ปากกา
อังคาร
 เห็นความสัมพันธ์ เชื่อมโยงและ กระตุ้นให้เกิดทักษะด้านภาษาอังกฤษ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็น
ชื่อกิจกรรม : กระซิบคำศัพท์รับอรุณ
ขั้นเตรียม: ครูและนักเรียนนั่งร่วมกันเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
นักเรียนและครูร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่ กำแบ เคาะร่างกาย) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับ 1-10
ครูพูดขอบคุณและชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจบัตรประโยค 2 ใบ
บัตรคำศัพท์ตามจำนวนนักเรียน
สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
1
26 -30
ต.ค.
2558

คุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเตรียมบัตรประโยค 2 ใบ ใบแรกเขียนประโยคง่ายๆ เช่น Elephant is very big ใบที่สองเขียนประโยคที่ยาวขึ้น เช่น I like banana but  you like mango and orange
ครูกระซิบส่งสาร ใบแรกทางฝั่งด้านขวา และให้นักเรียนส่งสารโดยการกระซิบกันต่อไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้าย แล้วให้คนสุดท้ายพูดประโยคที่ได้ยินออกมาดังๆ ให้เพื่อนทุกคนได้ฟัง
- ครูกระซิบส่งสารใบที่สองจากฝั่งซ้าย โดยทำเหมือนกันกับครั้งแรก
- ครูนำบัตรประโยคมาแสดงให้นักเรียนทุกคนได้เห็น และให้อ่านพร้อมกัน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมสนทนาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ เช่น ครูถามนักเรียนว่ารู้สึกอย่างไรในขณะที่ส่งสาร คิดอย่างไรในขณะที่ส่งสาร และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการรับและส่งสารคืออะไร และจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
 ครูแจกบัตรคำศัพท์ให้นักเรียนคนละคำที่ไม่เหมือนกัน เช่น Fish Dog Mango Fan Table Sun Moon River Mountain etc.ในขณะที่ส่งอุปกรณ์ครูจะพูดทบทวนวิถีการรับส่งของและรับไหว้ซึ่งกันและด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนนำคำศัพท์ที่ตนเองได้รับมาวาดภาพเพื่อเชื่อมโยงกับชีวิตของตนเอง และให้นักเรียนนำภาพที่ตนเองวาดมานำเสนอต่อครูและเพื่อนๆ
ขั้นจบครูพูดให้Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน

พุธ
วางแผนและออกแบบงาศิลปะผ่าการปักผ้าได้อย่างประณีตสวยงาม
มีสติ,อยู่กับตัวเอง
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น
ชื่อกิจกรรม : ปักผ้า
ขั้นเตรียม
 :  ครูและนักเรียนนั่งร่วมกันเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
นักเรียนกลับมาอยู่กับตนเองด้วยการหลับตาสมาธิ 2 นาที ในระหว่างนั้นครูก็พูดชื่นชมสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และสิ่งที่จะดำเนินต่อไปด้วยความอย่างดีงาม ของนักเรียน
ครูพูดให้นักเรียนกลับมารู้สึกและค่อยๆเปิดเปลือกตา
ขั้นกิจกรรม:  ครูเปิดภาพลวดลายผ้าที่เกิดจากการปัก
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?” “นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เห็น”?

ผ้า
เข็ม
ด้าย
สะดึง
ดินสอ
สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
1
26 -30
ต.ค.
2558


ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครูแจกผ้า (ตัดเป็นรูป สี่เหลี่ยม ขนาดเท่าผ้าเช็ดหน้า)ให้นักเรียนคนละ ผืน รวมทั้ง สะดึง,เข็ม,ด้าย,ดินสอ
ในขณะที่ส่งสิ่งของแต่ละคนจะรับของด้วยการไหว้อย่างนอบน้อมซึ่งกันและกันนักเรียนออกแบบภาพที่ต้องการปักด้วยดินสอ
นักเรียนแต่ละคนเริ่มปักลวดลายลงบนผ้า (เป็นกิจกรรมต่อเนื่องสามารถนำมาทำต่อในวันอื่นได้)
นักเรียนนำเสนอผลงาน เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาพที่ปัก
ขั้นจบครูพูดให้Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน

พฤหัสบดี
มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจ
- เห็นความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับท้องทุ่งนาของโรงเรียนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆชื่อกิจกรรม : สำรวจแปลงนา
ขั้นเตรียม
 : ครูละนักเรียนร่วมเดินสำรวจแปลงนาโรงเรียน 
นักเรียนแต่ละคน สังเกตสิ่งที่อยู่รอบบริเวณนั้นที่เปลี่ยนแปลงไป  และเดินกลับมาที่ห้องเรียน
ขั้นกิจกรรม
ครูและนักเรียนนั่งรวมกันเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
นักเรียนกลับมาอยู่กับตนเองด้วยการหลับตาสมาธิ 2 นาที ในระหว่างนั้นครูก็พูดชื่นชมสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และสิ่งที่จะดำเนินต่อไป ของพี่ๆ
ครูใช้คำถามกระต้นการคิด นักเรียนคิดว่าข้าวในแปลงนาของโรงเรียนเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?”
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ในขณะที่เดินสำรวจนักเรียนสังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตใดบ้าง และแต่ละชนิดมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?”
นักเรียนแต่ละคนร่วมนำเสนอความคิดเห็น
ครูแจกแผ่นวงกลมมี่ตัดจากกระดาษ A4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 Cm. ให้นักเรียนแต่ละคน ในขณะที่ส่งอุปกรณ์ครูจะพูดทบทวนวิถีการรับส่งของและรับไหว้ซึ่งกันและด้วยความนอบน้อมสัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
1
26 -30
ต.ค.
2558


- นักเรียนแต่ละคนขีดเส้นแบ่งให้ได้จำนวน  ช่อง
นักเรียนแต่ละคนวาดสิ่งที่สังเกตเห็นและบรรยากาศของต้นข้าวในแปลงนา  ลงในช่องที่แบ่ง ( 1 ช่อง ต่อ 1 สัปดาห์ที่ไปสังเกต)
นักเรียนแต่ละคนร่วมนำเสนอภาพจากแผ่นวงกลมของตนเองให้เพื่อและครูได้ร่วมชื่นชม
ขั้นจบ
ครูพูดให้Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
แปลงนาโรงเรียน
แผ่นวงกลมวงจรทุ่งนานอกะลา
ศุกร์
- กลับมารู้ตัว
- ใคร่ครวญต่อสิ่งที่ทำ และเห็นความเชื่อมโยงกับผู้อื่น
ลดอัตราความเป็นตนเองลงด้วยความนอบน้อม
ชื่อกิจกรรม : ขอโทษ&ขอบคุณ
ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนนั่งร่วมกันเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
นักเรียนกลับมาอยู่กับตนเองด้วยการหลับตาสมาธิ 2 นาที ในระหว่างนั้นครูก็พูดชื่นชมสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และสิ่งที่จะดำเนินต่อไปด้วยความอย่างดีงาม ของนักเรียน
ครูพูดให้นักเรียนกลับมารู้สึกและค่อยๆเปิดเปลือกตาขั้นกิจกรรม  ครูเล่าเรื่องการขอโทษของครูกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น เรื่อง
- ครูแจกกระดาษรูปหัวใจ สี สีชมพู(ขอบคุณ) สีเขียวอ่อน(ขอโทษ) ให้นักเรียนแต่ละคน ในขณะที่ส่งอุปกรณ์ครูจะพูดทบทวนวิถีการรับส่งของและรับไหว้ซึ่งกันและด้วยความนอบน้อม
ครูอธิบายการใช้กระดาษสองสีที่ต่างกัน โดย สีชมพู(ขอบคุณ) สีเขียวอ่อน(ขอโทษ)
- นักเรียนเขียนขอโทษและขอบคุณในเรื่องราวต่างๆของตัวเองลงในกระดาษรูปหัวใจที่ได้รับ
ครูนำกระดาษขนาด A3ไปวางที่กลางวงกลม
- หลังจากเขียนเสร็จ ครูกล่าวเชิญนักเรียนที่พร้อมแล้วนำไปกระดาษรูปหัวใจของตนเองติดที่กระดาษบอร์ดกลางวง
เมื่อครบทุกคนและครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด มีพี่ๆคนไหนจะร่วมแชร์สิ่งที่ตนเองเขียนให้เพื่อนและครูร่วมฟังไหมคะ?”
ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ()
ขั้นจบครูพูดให้Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
- ดินสอ
- กระดาษรูปหัวใจ  2 สี สีชมพู(ขอบคุณ) สีเขียวอ่อน(ขอโทษ)ตัวอย่างภาพกิจกรรม "จิตศึกษา"

วันจันทร์ (เม็ดมะขาม)

ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
นักเรียนและครูร่วมทำกิจกรรม Brain Gym ในท่า กอหญ้า กับกระต่าย โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับ 1-10


ขั้นกิจกรรม : ครูตั้งคำถามสิ่งที่นักเรียนเห็น และให้นักเรียนหยิบก้อนหินและเมล็ดมะขามตามที่ตนเองต้องการ ขณะที่ส่งไหว้และรับไหว้อย่างนอบน้อม

นักเรียนแปลงร่างก้อนหินและเมล็ดมะขามเป็นรูปตามที่ต้องการและตั้งชื่อภาพ อธิบายถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับตนเองหรือสิ่งที่ต้องการสื่อ
ขั้นจบ : 
- ครูพูดให้Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน

วันอังคาร (กระซิบ)

ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ ครั้ง
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน


ขั้นกิจกรรม:
- ครูเตรียมบัตรประโยค 2 ใบ ใบแรกเขียนประโยคง่ายๆ เช่น Elephant is very big ใบที่สองเขียนประโยคที่ยาวขึ้น เช่น I like banana but  you like mango and orange
ครูกระซิบส่งสาร ใบแรกทางฝั่งด้านขวา และให้นักเรียนส่งสารโดยการกระซิบกันต่อไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้าย แล้วให้คนสุดท้ายพูดประโยคที่ได้ยินออกมาดังๆ ให้เพื่อนทุกคนได้ฟัง
- ครูกระซิบส่งสารใบที่สองจากฝั่งซ้าย โดยทำเหมือนกันกับครั้งแรก
- ครูนำบัตรประโยคมาแสดงให้นักเรียนทุกคนได้เห็น และให้อ่านพร้อมกัน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมสนทนาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ เช่น ครูถามนักเรียนว่ารู้สึกอย่างไรในขณะที่ส่งสาร คิดอย่างไรในขณะที่ส่งสาร และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการรับและส่งสารคืออะไร และจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร


ขั้นจบ
- ครูพูดให้Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน


วันพุธ (ลายเส้น)


ขั้นเตรียม :  ครูและนักเรียนนั่งร่วมกันเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
นักเรียนกลับมาอยู่กับตนเองด้วยการหลับตาสมาธิ 2 นาที ในระหว่างนั้นครูก็พูดชื่นชมสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และสิ่งที่จะดำเนินต่อไปด้วยความอย่างดีงาม ของนักเรียน
ครูพูดให้นักเรียนกลับมารู้สึกและค่อยๆเปิดเปลือกตา

ขั้นกิจกรรม : ครูตั้งคำถามสิ่งที่นักเรียนเห็น และให้นักเรียนส่งกระดาษให้กับเพื่อนๆ ขณะที่ส่งไหว้และรับไหว้อย่างนอบน้อม จากนั้นนั้กเรียนแต่ละคนวาดลายเส้นตามที่ตนเองสนใจ จากนั้นนักเรียนทุกคนรวมทั้งครูส่งกระดาษที่ตนเองวาดให้เพื่อนที่อยู่ด้านขวามือตนเองเวียนชมและแสดงความคิดเห็นต่อภาพนั้นผ่านการเขียนเวียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ
ขั้นจบ
- ครูพูดให้Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน


ภาพตัวอย่างชิ้นงานนักเรียน

วันพฤหัสบดี (สำรวจแปลงนา)
กิจกรรมเดินสำรวจแปลงนาดูการเปลี่ยนแปลงขั้นกิจกรรม: นักเรียนนำเสนอความคิดเห็นสิ่งที่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของปลงนา และวาดภาพบันทึกสิ่งที่เหนงลงในแผ่นวงกลมวงจรทุ่งนานอกะลาวันศุกร์ (เรื่องเล่า : อยู่สูงให้นอนคว่ำ อยู่ต่ำให้นอนหงาย)

ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,ขนมจีบ ถาดรูปตัวแอล,นับนิ้วสลับข้าง 1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน

ขั้นกิจกรรม : ครูเล่าเรื่อง อยู่สูงให้นอนคว่ำ อยู่ต่ำให้นอนหงาย ให้นักเรียนฟัง จากนั้นนักเรียนตอบคำถามสิ่งที่ตนเองเข้าใจทบทวนเรื่องที่ได้ฟัง และสรุปเป็นภาพวาด

ตัวอย่างผลงานภาพวาดนักเรียน

ขั้นจบ : 
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น