week6

กิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 3 ปีการศึกษา 2558

        วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
30 /11/2558
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม : กล่องปริศนา
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง 1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม : ครูนำกล่องที่ใส่เมล็ดถั่ว /ใบไม้/หิน มาวางไว้ด้านหน้าและใช้คำถามกระตุ้นการคิด เช่นนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง และคิดว่าข้างในกล่องนี้จะมีอะไร จากนั้นครูส่งกล่องปริศนาให้นักเรียนทุกคนสัมผัสสิ่งของที่อยู่ในกล่อง จากนั้นครูตั้งคำถามอีกครั้งว่า นักเรียนคิดว่าสิ่งของอยู่ในกล่องคืออะไร
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามจากนั้นให้นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวหรือประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ในกล่อง (ถั่ว,ใบไม้,หิน)
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม กล่องปริศนา”
- ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
- ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
ถั่ว / ใบไม้ /หิน
อังคาร
1 /12/2558
บูรณาการวิชาต่างๆ  เช่น  ไทย 
คณิต  อังกฤษ
เชื่อมโยง จินตนาการ สติ
ชื่อกิจกรรม: ร้อยเรียงเสียงคล้องจอง
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่ กำแบ เคาะร่างกาย)โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม :  ครูนำบัตรคำศัพท์มาให้นักเรียนดู และถามว่านักเรียนเห็นบัตรคำศัพท์นี้แล้วนึกถึงอะไร เกี่ยวข้องกับหลักภาษาอย่างไร
- ครูเชิญนักเรียนแต่ละคน มาเรียงคำศัพท์ให้มีความคล้องจองและเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงกัน
- ครูขออาสานักเรียนมาอ่านเรื่องราวที่นักเรียนทุกคนช่วยกันจัดเรียงขึ้น
- ครูตั้งคำถามนักเรียน เช่น นักเรียนฟังเรื่องราวแล้วรู้สึกอย่างไร นึกถึงอะไรบ้าง และคิดว่าแก่นของเรื่องนี้คืออะไร
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม ร้อยเรียงเสียงคล้องจอง”
- ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
- ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
บัตรคำคล้องจอง 20 คำ
พุธ
2 /12/2558
ศิลปะ  ดนตรี
จดจ่อ,เชื่อมโยง จินตนาการ มีสติ
ชื่อกิจกรรม : เปเปอร์มาเช่ A-Z
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง 1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม
:
1.ครูนำอุปกรณ์ เช่น กระดาษ ไม้จิ้มฟัน ทิชชูเปียกน้ำ มาวางไว้ด้านหน้าและ ตั้งคำถามเช่น นักเรียนเห็นอะไร/คิดอย่างไร หรือนักเรียนมีประสบการ์เกี่ยวกับสิ่งที่เห็นนี้อย่างไรบ้าง
2.ครูแนะนำการทำเปเปอร์มาเช่
3.ครูแจกอุปกรณ์ ขณะที่นักเรียนรับอุปกรณ์จะไหว้อย่างนอบน้อม
4.นักเรียนลงมือทำชิ้นงานสื่อเป็นสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษโดยเลือก 1 พยัญชนะ(จาก A-Z)
5.ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ถึงเหตุผลที่นักเรียนทำเป็นรูปนั้นและเชื่อมโยงกับตนเอง
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม เปเปอร์มาเช่ A-Z
- ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
- ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
กระดาษ
ไม้จิ้มฟัน
ทิชชูเปียกน้ำ
พฤหัสบดี
3 /12/2558
โยคะ
มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวร่างกาย


ชื่อกิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม
: ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม
: ทำท่าโยคะโดยกำหนดลมหายใจ ลำดับจาก ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน โดยกำหนดลมหายใจเข้าออกให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
ขั้นจบ
: ครูมีนิทานสั้นๆเล่าให้นักเรียนฟังและนับให้สัญญาณเพื่อให้นักเรียนตื่นขึ้นอย่างมีสติจากนั้นครูพูดให้ คำชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
- ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
แปลงนาโรงเรียน
แผ่นวงกลมวงจรทุ่งนานอกะลา
ศุกร์
4 /12/2558
วรรณกรรม 
นิทาน  เรื่องเล่า 
 ประสบการณ์ 
- จินตนาการและเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆ
- ใคร่ครวญตนเอง
- มีสติและรับฟังผู้อื่น
ชื่อกิจกรรม : มหัศจรรย์ อะไรในกล่อง
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง 1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำกล่องที่บรรจุสิ่งของไว้ภายในให้นักเรียนร่วมทายว่าด้านในมีอะไร
- นักเรียนแต่ละคนผลัดเปลี่ยนกันดูสิ่งของที่อยู่ข้างใน
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่สังเกตเห็น
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม มหัศจรรย์ อะไรในกล่อง
- ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
- ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
กล่องเจาะรูที่บรรจุสิ่งของอยู่ภายใน


วันจันทร์

- ขั้นนำ

 - ขั้นกิจกรรม- ขั้นสรุป


วันอังคาร
- ขั้นนำ

-  ขั้นกิจกรรม


- ขั้นสรุป 


วันศุกร์ 
- ขั้นนำ
    ........................................................................    พี่ๆเดินสำรวจรอบๆโรงเรียน.....................................................................................................................
- ขั้นกิจกรรม

 ตัวอย่างชิ้นงาน


ขั้นสรุปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น