Week7

กิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 3 ปีการศึกษา 2558

        วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
7 /12/2558
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม :เรากับเขา
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง 1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม : ครูมีตะกร้าที่มีสิ่งของหลายอย่าง ครบตามจำนวนนักเรียนวางอยู่ด้านหน้า
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด เช่น นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง
- ครูให้นักเรียนหยิบคนละ 1 อย่าง
- ให้นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่หยิบมามีความสัมพันธ์อย่างไร/มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร
- นักเรียนและครูร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราว
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม เรากับเขา”
- ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
- ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
หิน/ตะกร้า/กระดาษ/ ปากกา
อังคาร
8 /12/2558
บูรณาการวิชาต่างๆ  เช่น  ไทย 
คณิต  อังกฤษ
เชื่อมโยง สร้างสรรค์ ใคร่ครวญ จินตนาการ
ชื่อกิจกรรม: จังหวะชีวิตจังหวะธรรมชาติ
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง 1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม: ครูนำบทกวีมาอ่านให้นักเรียนฟัง (เกี่ยวกับธรรมชาติ : ธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ)
- ครูให้นักเรียนฟังเครื่องดนตรีแต่ละชนิดพร้อมทั้งถามความรูสึกของนักเรียน
- ครูเล่าถึงเสียงดนตรีและความสัมพันธ์ของเสียงดนตรีแต่ละชนิดกับธรรมชาติ
- ครูและนักเรียนร่วมขับร้องเพลงต่างๆ เช่น Live and Learn เพลงเก็บตะวัน
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม จังหวะชีวิตจังหวะธรรมชาติ”
- ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
- ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
- กีต้าร์
- กลอง
- เลนสติกส์
- เช็คเกอร์
พุธ
9 /12/2558
ศิลปะ  ดนตรี
ใคร่ครวญ ทบทวน เชื่อมโยง และเห็นคุณค่าของเวลา
ชื่อกิจกรรม: นาฬิกากับชีวิต
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง 1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม :  ครูนำนาฬิกามาให้นักเรียนดู และตั้งคำถามว่า นักเรียนเห็นอะไร นึกถึงอะไร รู้สึกอย่างไร และสิ่งที่เห็นมีความสำพันธ์กับชีวิตของตัวเราอย่างไร
- ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ตนเองรูสึกมีความสุข เช่น เวลาหนึ่งทุ่ม จะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกมีความสุข เพราะจะได้ทานข้าวเย็นและสนทนากันกับทุกคนในครอบครัว
- ครูแจกกระดาษรูปวงกลมให้นักเรียน และให้นักเรียนใคร่ครวญทบทวนถึงช่วงเวลาที่ตนเองรู้สึกมีความสุขมากที่สุด และให้นักเรียนวาดภาพนาฬิกาของตนเองโดยตกแต่งเป็นเรื่องราวที่สัมพันธ์กับความรู้สึกนั้น
- ครูให้นำเสนอช่วงเวลาที่มีความสุขตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม นาฬิกากับชีวิต”
- ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
- ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
กระดาษตัดเป็นรูปวงกลม สีไม้
เรื่องเล่าเกี่ยวกับช่วงเวลาแห่งความสุขจากคุณครู
พฤหัสบดี
10/12/2558
โยคะ/เดินกำกับสติ
- มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจ
- การสังเกตสิ่งแวด ล้อมรอบตัวที่เปลี่ยน แปลง


ชื่อกิจกรรม : สำรวจแปลงนา
ขั้นเตรียม
: เดินสำรวจแปลงนาโรงเรียน
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง 1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม
:นำเสนอความคิดเห็นสิ่งที่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของปลงนา และวาดภาพบันทึกสิ่งที่เหนงลงในแผ่นวงกลมวงจรทุ่งนานอกะลา
ขั้นจบ
: ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม สำรวจแปลงนา”
- ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
- ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
แปลงนาโรงเรียน
แผ่นวงกลมวงจรทุ่งนานอกะลา
ศุกร์
11/12/2558
วรรณกรรม 
นิทาน  เรื่องเล่า 
 ประสบการณ์ 
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
- เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง
- จิตใหญ่
ชื่อกิจกรรม : เรื่องเล่าจากบัตรคำ
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง 1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม :
- ครูมีบัตรคำมาให้นักเรียนดูจากนั้นให้นักเรียนสังเกตและอ่านคำจากบัตรคำ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นคำเหล่านี้แล้วนึกถึงอะไรบ้าง
- ครูแจกบัตรคำให้นักเรียนคนละ 1 คำ นักเรียนอ่านคำทีละคนพร้อมแสดงความคิดเห็น นึกถึงอะไรบ้างจากคำที่นักเรียนได้รับ
- ครูและนักเรียนเล่าเรื่องราวต่อกันจากบัตรคำของตนเอง
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม เรื่องเล่าจากบัตรคำ”
- ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
- ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน
บัตรคำ

ประมวลภาพกิจกรรม
วันอังคาร
-ขั้นนำ
     

- ขั้นกิจกรรม- ขั้นสรุป
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น