Week2

กิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 3 ปีการศึกษา 2558
สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
2

2 - 6
พ.ย.
2558
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม น้ำ , ตัวเรา , ต้นไม้
ขั้นเตรียม : Brain gym 2 นาที
ขั้นกิจกรรม : ครูนำ น้ำกับต้นไม้มาวางไว้กลางวงกลม
- ครูใช้คำถามกระตุ้น เห็นอะไร?, รู้สึกอย่างไร?
- น้ำ ต้นไม้ สัมพันธ์กับตัวเราอย่างไรเพราะเหตุได
-นักเรียนเล่าเรื่องถ่ายทอด
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน , ขอบคุณน้ำ, ต้นไม้
น้ำ
ต้นไม้
อังคาร
เชื่อมโยง สร้างสรรค์ ใคร่ครวญ รู้จักตนเอง
ชื่อกิจกรรม : ตัวเลขกับชีวิต
ขั้นเตรียม:รู้ลมหายใจ หายใจเข้า ออก ๕ ครั้ง รู้ลมหายใจ
กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่ กำแบ เคาะร่างกาย)
ขั้นกิจกรรม:ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขที่ตนเองมีความรู้สึกชอบและมีประสบการณ์เกี่ยวตัวเลขนั้นๆครูแจกกระดาษขนาด ครึ่ง A5 และให้นักเรียนใคร่ครวญถึงตัวเลขที่ตนเองรู้สึกชื่นชอบหรือมีความเชื่อมโยงกับตัวเองมากที่สุด และเขียนตัวเลขนั้นลงในกระดาษพร้อมทั้งตกแต่งให้มีความสัมพันธ์กับเรื่องราวที่ตนเองอยากอธิบาย
- ให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอแลกเปลี่ยนต่อครูและเพื่อน
ขั้นจบ :ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรมตัวเลขกับชีวิต และขอบคุณทุกเรื่องเล่าจากนักเรียน
- เรื่องเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับตัวเลขของคุณครู
กระดาษขนาดครึ่ง A5 ตามจำนวนนักเรียน

พุธ
มีสติ,อยู่กับตัวเอง

ชื่อกิจกรรม : ปักผ้า
ขั้นเตรียม
:Brain gym
ขั้นกิจกรรม:1.ครูเปิดภาพลวดลายผ้าที่เกิดจากการปัก
2.แจกผ้าให้นักเรียนคนละ 1 ผืน ,สะดึง,เข็ม,ด้าย
3.นักเรียนออกแบบภาพที่ต้องการปัก
4.เริ่มปักลวดลายลงผ้า
5.นำเสนอผลงาน เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาพที่ปัก
ขั้นจบ:Empower
ผ้า
เข็ม
ด้าย
สะดึง

พฤหัสบดี
1.มีสติอยู่กับตัวเอง
2.รับผิดชอบต่อตนเอง,ส่วนร่วม
3.กล้าแสดงออกเพื่อเป็นผู้นำ


ชื่อกิจกรรม : กระจกสะท้อนเงา
ขั้นเตรียม
:กำหนดลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม
:1.กระจกเงาเข้าคู่
                  2.กระจกเงา 4 คน
                  3.กระจกเงา 8 คน
                  4.กระจกเงากลุ่ม
ขั้นจบ
: ครูให้Empower ขอบคุณซึ่งกันและกัน
เพลงบรรเลง
ศุกร์
- มีสติและใคร่ครวญด้านต่างๆของตนเอง
- มีสมาธิต่อสิ่งที่กำลังทำ
ชื่อกิจกรรม : กล่องรูบิดแห่งมุมความคิด
ขั้นเตรียม : ทำสมาธิ 16 ท่าอรหันต์
ขั้นกิจกรรม : ครูแจกกล่องรูบิคขนาด 7*7ลูกบาศก์เซนติเมตรให้นักเรียนแต่ละคน
- นักเรียนแต่ละคนเขียนบุคลิกลักษณะและมุมต่างๆของตนเองลงในกล่องรูบิดเพื่อสะท้อนตัวเอง
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอบางมุมของตัวเองให้เพื่อนและครูรับฟัง
ขั้นจบ : ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจและ Empower ซึ่งกันและกัน
กล่องรูบิค

วันจันทร์ (ขอบคุณต้นไม้)
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ ครั้ง
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,สลับแตะนิ้ว,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกันขั้นกิจกรรม :
1.ครูนำอุปกรณ์ที่จะใช้ทำกิจกรรมคือแจกันต้นไม้มาวางไว้กลางห้อง
2.ครูตั้งคำถามนำ เช่น นักเรียนเห็นต้นไม้นี้แล้วนักเรียนคิดถึงอะไรบ้าง3.ครูให้โจทย์นักเรียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของตนเองกับต้นไม้รวมทั้งขอบคุณต้นไม้ เวียนเป็นวงกลมจนครบทุกคน

ขั้นจบ: 
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน

วันอังคาร (กุญแจกับแม่เต่า)
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง 1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม :  ครูนำลูกกุญแจและเต่าไม้แกะสลักมาวางไว้บริเวณกลางห้อง นักเรียนสังเกตสิ่งที่เห็นและครูตั้งคำถามต่อนักเรียน เช่น นักเรียนเห็นสังเกตเห็นอะไรบ้าง และสิ่งที่นักเรียนเรียนเห็นมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันอย่างไร หรือนักเรียนคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับหลักภาษาอย่างไร
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นจากคำถามของครู
ครูยกตัวอย่างคำที่มีสระแอ คำ และให้นักเรียนทุกคนคิดคำที่มีสระแอ คนละ คำ ทุกคนได้พูด คำที่ตนเองคิดได้โดยไม่ซ้ำกัน
ครูให้นักเรียนทุกคนนำคำที่ตนเองคิดได้พูดทบทวนอีกครั้งจากนั้นให้โจทย์นักเรียนคือเราจะนำคำที่ทุกคนคิดได้(คำที่มีสระแอคนละ คำ) มาแต่งเรื่องราวเชื่อมโยงต่อกันโดยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความรักหรือมิตรภาพ จากนั้นเริ่มเล่าเรื่องที่ครูเป็นคนแรกและต่อเติมเรื่องราวไปเรื่อยๆจนจบ
ครูชื่นชมจินตนาการของนักเรียนทุกคนและขอบคุณเรื่องราวดีๆจากนักเรียนทุกคนขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม กุญแจกับแม่เต่า”
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันวันพุธ (พับของเล่นจากกระดาษ)
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า  โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน


ขั้นกิจกรรม :
ครูมีกระดาษขนาด ครึ่ง A4 ที่ไม่ได้ใช้แล้วมาให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ขณะนักเรียนรับและส่งจะไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นกระดาษเหล่านี้แล้วนึกถึงอะไรบ้าง
ครูมีโจทย์คือให้นักเรียนพับกระดาษเป็นอะไรก็ได้ที่ตนเองเคยพับเป็นและบอกด้วยว่าใครเป็นคนสอนให้พับคนแรก

ขั้นจบ : 
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม พับกระดาษ”
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน


วันพฤหัสบดี (โยคะ)
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายขั้นกิจกรรม : ทำท่าโยคะโดยกำหนดลมหายใจ ลำดับจาก ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน โดยกำหนดลมหายใจเข้าออกให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย


ขั้นจบ : ครูมีนิทานสั้นๆเล่าให้นักเรียนฟังและนับให้สัญญาณเพื่อให้นักเรียนตื่นขึ้นอย่างมีสติจากนั้นครูพูดให้ คำชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน


 วันศุกร์ (สำรวจแปลงนา)
กิจกรรมเดินสำรวจแปลงนาเพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงขั้นกิจกรรม:นำเสนอความคิดเห็นสิ่งที่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของปลงนา และวาดภาพบันทึกสิ่งที่เหนงลงในแผ่นวงกลมวงจรทุ่งนานอกะลาขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม สำรวจแปลงนา”
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น